Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN (wyciąg ze Statutu)

"KRÓLESTWA FANTAZJI" - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

 

 

Nazwa placówki

 • „Królestwo Fantazji”- Przedszkole Niepubliczne, zwane dalej „Przedszkolem”, jest placówką niepubliczną.
 • Siedziba Przedszkola - 80-287 Gdańsk, ul.Migowska 26.
 • Organem prowadzącym Przedszkole jest osoba fizyczna, Pani Chojaczyk
 • Obowiązki Dyrektora pedagogicznego pełni Pani Magdalenna Grubba
 • 5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

Przedszkole działa na podstawie

 • Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526),
 • Statutu „Królestwa Fantazji”- Przedszkola Niepublicznego

 

Cele i zadania Przedszkola

1. Celem placówki jest:

 • bezpieczne i radosne poznawanie przez powierzone nam dzieci otaczającego świata, poprzez wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
 • sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki;
 • współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

2. Zadania, wynikające z powyższych celów, placówka realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 • poznawanie i rozumienie świata i siebie;
 • nabywanie umiejętności poprzez działanie;
 • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;
 • budowanie systemu wartości.

3. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą, wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23.XII.2008r., Dz.U. z dnia 15.I.2009).;
 • zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;
 • okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;
 • spontaniczna działalność dzieci;
 • zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

 4. Przedszkole pełni wobec rodziców funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze poprzez:

 • pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka;
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach

 

Organizacja placówki

 1. Do Królestwa Fantazji mogą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. 
 2. Placówka czynna jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych, ustalonych przez Radę Pedagogiczną, z przeznaczeniem na prace porządkowe i dezynfekcję oraz organizację wewnętrzną.
 3. Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych:
  • 2 maja;
  • piątek po Bożym Ciele;
  • od 24 grudnia włącznie do pierwszego dnia pracującego w nowym roku kalendarzowym.
 4. Opieka wraz z zajęciami odbywają się w godzinach 7.00 – 17.00 i sprawowana jest przez wykwalifikowany personel.
 5. Organizację pracy określa „rozkład dnia” i „tygodniowy grafik zajęć”.
 6. Każde dziecko zgłoszone do placówki na jeden z pakietów przedszkolnych objęte jest obowiązkowym ubezpieczeniem. Rodzice/Opiekunowie    dzieci uczęszczających do placówki w niepełnym wymiarze godzin i dni, mogą dodatkowo wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. W placówce działa całodobowy monitoring. Zgromadzone informacje mogą być wykorzystane tylko w sytuacjach spornych między Rodzicami/Opiekunami a Dyrekcją lub personelem dydaktycznym.
 8. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.
 9. Placówka zapewnia trzy posiłki w ciągu dnia
  • Śniadanie 8.30 - 9.00
  • Obiad 12.00 – 12.30
  • Podwieczorek 14.00 - 14.30
 10. W przypadku przewidywanej nieobecności dziecka Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani osobiście lub telefoniczniepoinformować o tym fakcie placówkę . Odpisy nie dotyczą Rodziców/Opiekunów, którzy wpłacają czesne po wyznaczonym terminie.
 11. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać wyłącznie Rodzice/Opiekunowie lub osoby trzecie, wcześniej zgłoszone do Dyrektora lub Wychowawcy w formie pisemnej.
 12. W przypadku choroby dziecko nie powinno uczestniczyć w zajęciach.
 13. Placówka dysponuje apteczką pierwszej pomocy. Nauczyciele nie podają dzieciom żadnych leków, chyba że za pisemną zgodą Rodziców/Opiekunów i po ustaleniu warunków podawania leków.

 

Rekrutacja i odpłatność

 1. Rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny zaczyna się od 1 marca do 31 maja danego roku.
 2. Dziecko jest kwalifikowane do placówki po wypełnieniu przez Rodziców/Opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka”. Następnie, wraz z wypełnioną kartą, należy zgłosić się na rozmowę do Dyrektora placówki. W finale rozmowy podpisywana jest „Umowa świadczenia usługi” z Rodzicami/Opiekunami na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron.
 3. W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych dzieci przyjmowane są w ciągu roku szkolnego.
 4. Liczbę miejsc w przedszkolu określa projekt organizacji przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.
 5. Rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się w okresie od 1 marca do 30 sierpnia – poprzez złożenie wypełnionych „Kart zgłoszeń dziecka”.
 6. Ceny usług z zakresu oferty podstawowej (przedszkolnej) zawarte są w cenniku i w umowie podpisywanej między Rodzicami/Opiekunami dziecka.
 7. Przy zapisywaniu dziecka do przedszkola obowiązuje opłata wstępna przeznaczona na indywidualne ubezpieczenie, zakup podręczników i materiałów do zajęć na cały rok przedszkolny (bezzwrotna w wyniku odstąpienia od umowy).
 8. Opłata czesnego za pobyt dziecka w placówce pobierana jest z góry do 5. każdego miesiąca i nie podlega zwrotowi w przypadku choroby lub urlopowania dziecka.
 9. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się do terminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka w placówce oraz przyjmują do wiadomości, iż w wyniku zalegania z opłatą będą naliczane odsetki karne zgodnie z obowiązującymi przepisami
 10. Placówka zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości czesnego w trakcie trwania umowy, w przypadku niedającej się przewidzieć w dniu zawarcia umowy zmiany stosunków gospodarczych (m.in. wysoka inflacja, znaczny wzrost kosztów opłat). O zmianie tej należy powiadomić rodziców bądź opiekunów dziecka najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed wprowadzeniem zmiany.
 11. Jeśli dziecko w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) nie uczęszcza do przedszkola powyżej dwóch tygodni może zostać udzielony 20% rabat na czesne.
 12. Dyrektor ds. administracyjnych i dyrektor ds. pedagogicznych może skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych, jeśli:
  • Rodzice/Opiekunowie zalegają z opłatami,
  • dziecko swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego lub innych dzieci,
  • w sytuacji zatajenia przez Rodziców/Opiekunów informacji o stanie zdrowia dziecka,
  • nastąpi brak chęci współpracy Rodziców/Opiekunów z personelem dydaktycznym w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.
Data dodania: 2017-11-25 12:30:49
Data edycji: 2019-03-29 15:32:58
Ilość wyświetleń: 2928
Bądź
z nami
Logo Facebook
Facebook